Välj din butik

Sotning och brandsäkerhet

En väl fungerande skorsten leder effektivt bort rök, håller en jämn temperatur och har bra luftdrag. En skorsten med självdrag, som mynnar en meter ovanför taknocken, säkerställer i de flesta fall både funktion och brandsäkerhet. Är skorstenen rätt installerad och dimensionerad efter kaminen bidrar den till en effektiv uppvärmning, som optimerar energiprocessen och minimerar miljöpåverkan från eldningen. Innan en kamin får tas i bruk ska den besiktas av en certifierad skorstensfejarmästare. Vid besiktningen kontrolleras att kamin och skorsten installerats på rätt sätt och med rätt brandskydd. Besiktningsmannen skickar därefter in ett sotarintyg till Byggnads- och miljönämnden som utfärdar slutbevis.

Det är din kommnun som utser det företag som ska utföra sotningen av din skorsten. Arbetet schemaläggs område för område för att hålla nere kostnaderna för den enskilda husägaren.

Sotning och brandskyddskontroll

Den rengöringsprocess som kallas sotning är en av två kontroller av skorstenen som regelbundet måste utföras. Den andra är brandskyddskontrollen, vilken innebär att eldstaden, skorstenen och taksäkerheten kontrolleras så att de uppfyller säkerhetskraven som fanns när eldstaden installerades och att den uppfyller eventuella nya krav på brandsäkerhet. Kommunen utser brandskyddskontrollanten som, förutom en sotarutbildning, har vidareutbildning och en viss tids erfarenhet. Det är MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, som bestämmer intervallet för brandskyddskontrollerna. Vanligtvis sker en brandskyddskontroll vart tredje eller sjätte år beroende på typ av eldstad och användning.

Kommunen utser även det företag som ska utföra sotningen av din skorsten. Arbetet schemaläggs område för område för att hålla nere kostnaderna för den enskilda husägaren. Du kan anlita ett annat sotningsföretag än det som har avtal med kommunen, om du så önskar. Detta gäller inte för brandskyddskontrollen, där kommunen har ensamrätt att utse vem som ska utföra den. 

Du behöver inte själv hålla koll på när brandskyddskontroll och sotning ska ske – det gör det utsedda företaget, utifrån uppgifterna i fastighetsregistret. Du får en avisering i god tid inför besöket.

Kraven på sotningsintervall och kontroll av kaminer skiljer sig mellan fritidshus och permanentbostäder, men tidsfristen är mellan tre och sex år.

Hur ofta ska skorstenen sotas?

Kraven på sotningsintervall och kontroll av kaminer skiljer sig mellan fritidshus och permanentbostäder. En eldstad som huvudsakligen värmer huset, eller det rum som den är placerad i, kontrolleras och sotas en gång per år. En eldstad, som inte fungerar som huvudsaklig värmekälla och som därmed används mer sällan, är längsta lagkravet vart tredje år. 

Att sota själv kan löna sig

Det är tillåtet att utföra sotningen på egen hand. Du måste då kunna visa att du har rätt kompetens och få ett medgivande från kommunen. Om du gått en ”sota själv-kurs”, som brukar ta ett par eftermiddagar, brukar ett medgivande ges per automatik. Detta kan löna sig i långa loppet. Efter ett par sotningar har du sparat in kursavgiften. Du märker när det är dags för sotning när funktionen i skorstenen försämras och det är svårt att tända. Då kan det vara för mycket sot i skorstenen. Viktig att tänka på är att askan och sotrester ska hanteras på ett brandsäkert sätt och bör läggas i ett obrännbart kärl med ett tättslutande lock, som placeras på obrännbart underlag. Även om eldning skedde för ett par dagar tillbaka kan askan fortfarande innehålla glödrester.

Se regelbundet över skorstenen

Skorstenen bör ses över årligen, för att snabbt upptäcka nya sprickor eller mindre skador. Skador kommer smygande, vilket innebär att det börjar med en liten spricka som blir större och fler. En skorsten som inte använts på länge bör ses över innan den används. En gammal skorsten klarar i regel inte av att leva upp till dagens krav på energisparande och minsta möjliga föroreningar, därför behövs i de flesta fall en renovering av skorstenen göras innan kaminen kan börja användas.

I dag samarbetar vi med några av marknadens ledande aktörer inom skorsten. Läs mer om vad NVI, Schiedel och Premodul erbjuder för produkter och lösningar.

Brandskydd och brandsäkerhet i hemmet

För din och dina grannars säkerhet ska det finnas brandskydd och brandvarnare i varje bostad. Detta oavsett om det finns en eldstad i bostaden eller ej. Har bostaden en kamin, murspis, kakelugn eller öppen spis, måste det finnas ett eldstadsplan framför den. Planet är till för att förhindra att golvet antänds om gnistor, glöd eller spill hamnar utanför eldstaden. Det finns en rad olika material som går att använda som eldstadsplan. Kravet är att det ska vara obrännbart och minst 0,7 mm tjockt. Sten, betong, tegel, glas, koppar och mässing är vanligt förekommande. Förutom att materialet inte får vara brännbart är det viktigt att det tål hög värme så att det inte spricker. Tänk på att vissa material kräver mer underhåll än andra för att förbli rena och snygga.

Gnistskydd – inget krav men ger en säkrare eldstad

Att ha ett gnistskydd framför eldstaden är inget måste, men kommer att göra den säkrare. En del sorts virke, exempelvis gran, har en tendens att sprätta i väg och det innebär en risk att gnistor flyger ut en bra bit på golvet. I bästa fall blir det bara ett litet märke, men i värsta fall kan det leda till en eldsvåda.

Kunskap & inspiration