Välj din butik

Byggregler och hållbarhet

När du går i tankarna på en ny eldstad, se då till att så tidigt som möjligt få klart för dig vilka bygg- och säkerhetsregler som gäller vid en installation av din nya eldstad. Som husägare har du ett ansvar gentemot din familj, dina grannar, besiktningsman, sotare och inte minst miljön, för att eldstaden installeras och används på ett säkert och hållbart sätt. Det krävs alltid en bygganmälan till din kommun, men vilka handlingar som ska lämnas in skiljer sig mellan olika kommuner, så ta en tidig kontakt så att det blir rätt från början.

Behövs bygglov vid installation av en kamin?

En fråga som ofta dyker upp är om det behövs bygglov för att installera en kamin. Svaret är att du inte i normal fall behöver ansöka om bygglov, när du enbart ska ändra en befintlig kamin eller installera en ny. Det du däremot alltid måste göra är att skicka in en bygganmälan till Byggnadsnämnden i din kommun. Olika kommuner har olika riktlinjer för var, vad och hur man får elda i sin kamin. Dessa lokala regler kan innebära allt från totalstopp för eldning inom vissa områden till en mer generös syn på vedeldning. Om du bor i ett område med denna typ av begränsningar gör du klokt i att först prata med dina grannar om dina planer.

Vid en mindre ändring eller om du ska byta ut din gamla kamin mot en likvärdig behövs ingen bygganmälan, men för din egen säkerhet – låt någon sakkunnig besiktiga arbetet. Funderar du på att installera en spiskassett i din befintliga, öppna spis, krävs alltid en bygganmälan. På boverket.se du all nödvändig information. Vill du, så hjälper vi dig självklart med din bygganmälan till Stadsbyggnadskontoret eller Stadsbyggnadsnämnden i din kommun.

Hur vet jag att kaminen uppfyller Boverkets miljökrav?

Vid köp av en nyproducerad eldstad ska du tänka på att den gärna ska vara CE-märkt och därmed innehar en prestandadeklaration. I prestandadeklarationen finns information om eldstadens koloxidutsläpp och verkningsgrad – det som Boverkets byggregler ställer krav på. Det är inte CE-märkningen i sig som styr om utsläppskraven uppfylls, utan kravnivåerna som finns för utsläppen i Boverkets byggregler. CE-märkningen är inte heller ett märke som innebär ett automatiskt godkännande av eldstaden. För oss inom Elda är det viktigt att bidra till ett hållbart och miljögodkänt eldande och vi strävar efter att samtliga av våra eldstäder ska uppfylla Boverkets miljökrav.

Skicka in bygganmälan till kommunen i god tid

Vid installation eller ändring av eldstad eller rökkanal krävs alltid en anmälan till din kommun. Detta gäller för alla typer av byggnader, men vilka handlingar som ska lämnas in skiljer sig mellan olika kommuner, så ta kontakt så att det blir rätt från början.

Vanligtvis efterfrågas följande handlingar:
 • Ansökan om anmälan
 • Planritning med redovisning av eldstadens placering i byggnaden
 • Fasadritning med redovisning av skorstenens utformning
 • Sektionsritning med redovisning av rökkanalens dragning
 • Information om vilken typ av eldstad och rökkanal som installeras
 • Förslag till kontrollplan för eldstaden

Mallar för dessa ska finnas att tillgå på samtliga kommuners webbplats för nedladdning. Hittar du inte några mallar, hör av dig till Byggnadsnämnden i din kommun.

Kontrollplan för din säkerhet

I Kontrollplanen anges de punkter som byggherren ska ta hänsyn till vid planering och utförande av arbetet kring att bygga, installera och montera en eldstad. När en eldstad ska installeras är det troligen du som är beställare av installationen som är byggherre och kontrollplanen blir ditt styrdokument för att säkerställa att alla viktiga hänsynstaganden och säkerhetsåtgärder är gjorda. Enligt lag ska kommunen i startskedet bestämma vilka handlingar som ska lämnas till Byggnadsnämnden inför beslut om slutbesked av installationen. Se och lyssna till Michael Wistrand, Eldabutiken i Örebro, som berättar om kontrollplan, slutbesked och besiktning.

Följande punkter ska finnas med i Kontrollplanen: 

 • Om golvets bärighet i förhållande till kaminens vikt. Ofta ska skorstenens vikt räknas in i vikten om denna vilar på kaminen. En lätt, fristående kamin kan normalt placeras på träbjälklag utan förstärkning, medan en tyngre kamin, som exempelvis en tung täljstenskamin eller en kakelugn, kräver ett rejält bjälklag eller betonggrund.
 • Anvisningar kring eldstadsplanets material, tjocklek, storlek och placering. Eldstadsplanet är ett skydd mot underlag som ska finnas mellan brännbart golv och kaminen.
 • Att kaminen är monterad på betryggande avstånd från bakre väggen och till andra brännbara byggnadsdelar säkerhet. Önskas installation närmare brännbart material än vad som rekommenderas, går det i vissa fall att sätta upp exempelvis en icke brännbar skiva, en så kallad brandmursskiva. En vanlig brandmursskiva är kalcliumsilikatskivor, vanligtvis kallas de bara för silkaskivor. Det kan även vara minerit med luftat utrymme bakom skivan men här behöver du höra med en sotare vad de godkänner. I bruksanvisningen till respektive kamin brukar det ofta specificeras med vilka mått en brandmursskiva ska täcka en vägg.
 • Uppgifter om vilken area som krävs för rökkanalen. Ofta rekommenderas en lite större area än vad som egentligen krävs för att säkerställa draget i skorstenen.
 • Rökkanalens avstånd till brännbara byggnadsdelar. Brännbart material i närheten av skorsten får inte överstiga 85 grader vid kontinuerlig drift och inte heller 100 grader vid en soteld.
 • Uppgifter kring installation av skorsten eller redan befintlig skorsten och rökkanalens täthet.
  Uppgifter kring takskyddsanordningar som glidskydd, takstege, stege på skorsten och arbetsplan, som inte får vara längre 1,2 meter under platsen där skorstenen mynnar ut.

Din nyinstallerade kamin får tas i bruk först efter det att en den besiktas av en oberoende besiktningsman.

Besiktning och slutbevis

Innan kaminen får tas i bruk ska den besiktas av en oberoende besiktningsman, exempelvis en certifierad skorstensfejarmästare. Vid besiktningen kontrolleras att kamin och skorsten installerats på rätt sätt och med rätt brandskydd. Besiktningsmannen skickar därefter in ett sotarintyg till Byggnads- och Miljönämnden, som utfärdar slutbevis. 

Installation