Välj din butik

Besiktning och brandsäkerhet

När du går i tankar på en ny eldstad, se då till att så tidigt som möjligt under resans gång att få kart vilka bygg- och säkerhetsregler som gäller vid en installation av din nya eldstad. Som husägare har du ett ansvar gentemot din familj, dina grannar, besiktningsman, sotare och inte minst miljön, för att eldstaden installeras och används på ett säkert och hållbart sätt. Det krävs alltid en bygganmälan till kommun, men vilka handlingar som ska lämnas in skiljer sig mellan olika kommuner, så ta en tidig kontakt så att det blir rätt från början.

Besiktning och slutbevis 

Innan kaminen får tas i bruk ska den besiktas av en oberoende besiktningsman, exempelvis en certifierad skorstensfejarmästare. Vid besiktningen kontrolleras att kamin och skorsten installerats på rätt sätt och med rätt brandskydd. Besiktningsmannen skickar därefter in ett sotarintyg till Byggnads- och Miljönämnden, som utfärdar slutbevis. När du fått klartecken från kommunen och en skorstensfejare genomfört besiktning och godkänt hela installationen är det bara att njuta av både trivsel och värme. Glöm inte heller att elda ner och inte upp. Läs bland annat om hur du eldar säkert och miljövänligt.

Din nyinstallerade kamin får tas i bruk först efter det att en den besiktas av en oberoende besiktningsman.

Kontrollplan för din säkerhet

I Kontrollplanen anges de punkter som byggherren ska ta hänsyn till vid planering och utförande av arbetet kring att bygga, installera och montera en eldstad. När en eldstad ska installeras är det troligen du som är beställare av installationen som är byggherre och kontrollplanen blir ditt styrdokument för att säkerställa att alla viktiga hänsynstaganden och säkerhetsåtgärder är gjorda. Enligt lag ska kommunen i startskedet bestämma vilka handlingar som ska lämnas till Byggnadsnämnden inför beslut om slutbesked av installationen. Se och lyssna till Michael Wistrand, Eldabutiken i Örebro, som berätta om kontrollplan, slutbesked och besiktning.

Följande punkter ska finnas med i Kontrollplanen: 

  • Om golvets bärighet i förhållande till kaminens vikt. Ofta ska skorstenens vikt räknas in i vikten om denna vilar på kaminen. En lätt, fristående kamin kan normalt placeras på träbjälklag utan förstärkning, medan en tyngre kamin, som exempelvis en tung täljstenskamin eller en kakelugn, kräver ett rejält bjälklag eller betonggrund.
     
  • Anvisningar kring eldstadsplanets material, tjocklek, storlek och placering. Eldstadsplanet är ett skydd mot underlag som ska finnas mellan brännbart golv och kaminen. 

  • Att kaminen är monterad på betryggande avstånd från bakre väggen och till andra brännbara byggnadsdelar säkerhet. Önskas installation närmare brännbart material än vad som rekommenderas, går det i vissa fall att sätta upp exempelvis en brännbar skiva av plåt eller minerit med luftat utrymme bakom skivan. 

  • Uppgifter om vilken area som krävs för rökkanalen. Ofta rekommenderas en lite större area än vad som egentligen krävs för att säkerställa draget i skorstenen. 

  • Rökkanalens avstånd till brännbara byggnadsdelar. Brännbart material i närheten av skorsten får inte överstiga 85 grader vid kontinuerlig drift och inte heller 100 grader vid en soteld. 

  • Uppgifter kring installation av skorsten eller redan befintlig skorsten och rökkanalens täthet. 

  • Uppgifter kring takskyddsanordningar som glidskydd, takstege och arbetsplan, som inte får vara längre 1,2 meter under platsen där skorstenen mynnar ut. 
Installation